Räpina aianduskooli õpperühm Maarja Külas

koolilogo

 

Maarja Küla õpperühm loodi 2006. aasta lõpus ning esimesed 12 õpilast asusid kutseõpet omandama 1. jaanuarist 2007. aastast. 2007 – 2009. aasta sisseastujad asusid õppima aianduse ja kodumajanduse erialal, alates 2011. aastast saab Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühmas omandada kutsekeskhariduse aianduse erialal.

Maarja Küla õpperühma pääsevad õppima aiandushuvilised, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe on 3-aastane ning lõpeb aiandusalase lõputööeksamitöö kaitsmisega. Õpingute käigus pööratakse tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele, iga lõpetaja saab kaasa individuaalse üleminekukava. Põhiosa õppe- ja kasvatustegevusest toimub Maarja Külas. Stuudiumi käigus sooritab õpilane HAMET testi, mis on aluseks õpilase võimate hindamisele ning individuaalse õppekava loomisele.

Õppeaasta algab septembris ja kestab jaanipäevani. Suvel toimub kaks praktikasessiooni Maarja Külas. Õppeaasta jooksul toimub ka 2-3 vaheaega. Koolinädal kestab esmaspäeva hommikul kella 09.00st kuni neljapäeval 16.30ni. Päevas on kokku 8 akadeemilist 45-minutilist õppetundi. Põhirõhk lasub praktilistel töödel aias, samas on programmis ette nähtud ka kangakudumise ja puidutöö õppemoodulid. 40 õppenädala jooksul toimub ka üldõppe moodul eripedagoogi juhtimisel.

Õpilased saabuvad Maarja Külla esmaspäeva hommikuti kella üheksaks. Õpilaste kohaletoomine ja neljapäeval tagasi koju viimise korraldavad õpilaste vanemad või hooldajad. Õppeperioodi jooksul elavad õpilased Taevaskojas asuvas õpilaskodus. Õpilaskodus elamine on tasuline.

Raamõppekavaga saab tutvuda siit klõpsutades.

Vastuvõtt

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

– isikutunnistuse koopia;

– arstitõend;

– 4 fotot 3×4 cm;

– lõputunnistus või selle koopia ja hinneteleht või selle koopia;

– vanema või hooldaja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;

– vastuvõtu avaldus.

– õpilast ja tema harjumusi kirjeldav kirjutis lapsevanema/hooldaja poolt 1 A4

Täpsem informatsioon:

Huko Laanoja, Maarja Küla õpperühma õppejuht.

E-mail: huko.laanoja@gmail.com

tel: 730 26 30