Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist.

Rehabilitatsioon Maarja Külas:

SA Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabiliteerimise teenust alljärgnevale sihtrühmale:

* 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud

Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonna töös lähtume me asutuse missioonist, visioonist, põhiväärtustest ja tegutsemise aluspõhimõtetest.

SA Maarja Küla alustas rehabilitatsiooniteenuste osutamist 2010. aastal. Meie rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:

* Rehabilitatsiooni meeskonna koordineerijad

* Psühhiaater

* Õde

* Psühholoog

* Sotsiaaltöötaja

* Eripedagoog

* Eripedagoog-logopeed

* Tegevusterapeut

* Füsioterapeut

Meie rehabilitatsioonimeeskond osutab käesolevalt järgmisi teenuseid:

1. Rehabilitatsiooniplaani koostamine ja täitmise juhendamine

2. Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine

3. Sotsiaaltöötaja teenus. Eesmärgiks on selgitada välja (1) isiku tervislikust seisundist tulenevad ja teda argielus mõjutavad psühhosotsiaalse, sotsiaalmajandusliku ja (sotsiaal)kultuurilise toimetuleku aspektid; määratleda (2) probleemid (sh riskid) ja võimalusel nende tekkepõhjused, (3) isiku vajadused, (4) olemasolevad ressursid (tugevused), samuti probleemse situatsiooni tähendus isiku jaoks ning (5) probleemiga seotud inimesed ja situatsioonid; et seejärel läbi analüüsiprotsessi jõuda koos isikuga temale sobivate interventsioonimeetodite valikuni.

4. Tegevusterapeudi teenus. Eesmärgiks on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenuse raames kasutame samuti ära palju Maarja Küla resurssi: teenuse raames on võimalik osa võtta töökodade tööst- puutöö, savitöö, käsitöö. Samuti on tegevusteraapia raames võimalik õppida toiduvalmistamist, erinevaid majapidamistöid, töötada õppeaias.

IMG_1527IMG_1521

4. Loovterapeudi teenus(kokkuleppel). Eesmärgiks on kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamine kasutades loomingulisi vahendeid ja kunstimeediad. Samuti võimalus osaleda muudes loovtegevustes nt muusikaring, savitöö, tsirkusering.

5. Psühholoogi teenus. Eesmärgiks on kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, planeerimine, lähtudes kliendi poolt püstitatud rehabilitatsiooni eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest koostöös rehabilitatsioonimeeskonnaliikmetega.

6. Füsioterapeudi teenus. Eesmärgiks on kliendi haigusest, puudest või tervislikust seisundist tingitud funktsioonihäirete hindamine ning kliendi igapäevaeluga seotud tegevuspiirangute ja takistuste hindamine kliendi motoorse võimekuse ja toimetuleku parandamiseks. Füsioterapeudi teenuse osutamiseks on olemas Maarja Külas vastav ruum,abivahendid, kuid suur osa teenusest (eriti laste puhul) toimub loova lähenemise võtteid kasutades, võimalusel toimub palju liikumist värskes õhus.

Kasutame palju ära Maarja Küla looduslikku ressurssi: liikumine maastikul, vees.

IMG_1529

7. Eripedagoogi teenus. Eesmärgiks on isiku edasijõudmise analüüsimine; arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine; isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine isiku arengulist eripära arvesse võttes ja eelneva põhjal pereliikmete või toetavate isikute sobilikest tingimustest esmane teavitamine; elukestva õppimise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, arvestades inimese puudest, hälbest või haigusest/häirest tingitud arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.

20141104_135442

8. Logopeedi teenus. Eesmärgiks on kliendi kommunikatsiooni taseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine, aktiveerimise, eneseusu tõstmise, kuuluvustunde, sotsiaalse aktiivsuse valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise taastamise võimaluste hindamine, lisakulude hindamine, tegevuskava koostamine, puudespetsiifilise rehabilitatsiooni vajaduse ning võimalikkuse hindamine.

 

 

9. Töövõimekuse hindamine. Maarja Küla mitmed töötajad (sh rehabilitatsioonimeeskonna liikmed) on läbinud HAMET-testi koolituse ning on pädevad hindama kliendi töövõimekust.

HAMET-metoodika on erivajadustega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav spetsiaalne testide kogumik, mille on välja

töötanud kutseõppekeskus BBW Waiblingen koostöös erinevate ülikoolidega

Saksamaal. Test koosneb erinevate ülesannete soorituse ning töökäitumise hindamisest. Testi läbiviimiseks kulub orienteeruvalt kolm-neli päeva. Lisainfo.

Hamet testimine

 

Tingimused:

Maarja Külas on inimesele soovi korral tagatud toitlustus 3x päevas.

Ööbimine toimub majas, kus olemas ka õppeköök ja kokkuleppel majaperenaisega on võimalik rehabilitatsiooni teenusel olijatel, iseseisvalt toitu valmistada.

Ööbimine toimub maja II korrusel, klientide käsutuses on kahe- ja kolmekohalised toad. Vajadusel on võimalik saada majutust ka ühekohalises toas.( Ratastooli kasutavatele klientidele ööbimine kokkuleppel.)

Majas asub 2 dussiruumi, õppeköök, internetiruum, tundetuba (koos vesivoodi ja massaažitooliga). 

Külas asub ka saun, rehabilitatsiooni teenusel olijatele on tagatud sauna võimalus 2x nädalas.

Teenust osutatakse eesti keeles, rehabilitatsiooni spetsialistid valdavad inglise keelt, osaliselt rahuldaval tasemel vene keelt.

Kõrvalabi ja hooldust vajavale inimesele tagatakse hooldus teenuse osutamise   ajal sh. hügieenitoimingud, toitlustamine, abi liikumisel, järelvalve öisel ajal.

Isikliku  saatja vajadus (on võimalik pakkuda ööbimist) selgitatakse välja igal juhul eraldi.

 

Hinnakiri:

Sotsiaalne rehabilitatsioon:

Rehabilitatsiooniteenuse (ja hommikusöögi) eest tasub Sotsiaalkindlustusamet (eeldab puude olemasolu, teenused rehabilitatsiooniplaani alusel tegevuskavast lähtudes). Teenusel osaleja tasub ise toidupäeva omaosaluse (lõuna- ja õhtusöök) 4 eurot.

Tööalane rehabilitatsioon:

Hinnakiri

Kontaktid:

Kristel Koppa, SA Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator, maarjakyla.rehabilitatsioon@gmail.com